• FLERE I JOB

 • STÆRKE SKOLER

 • TRYG ALDERDOM

 • KLIMA

 • VÆK MED BILKØERNE

 • STOP LAPPELØSNINGER I VOLLSMOSE

 • KLUBTILBUD TILBAGE PÅ DE LOKALE SKOLER

Kommunalvalg, hvad er det?

Kommunalvalg i Danmark er valget til medlemmerne af kommunalbestyrelserne rundt i landets kommuner. I mange kommuner kaldes kommunalbestyrelse for byråd, og i Københavns Kommune kaldes kommunalbestyrelsen for Borgerrepræsentationen.

Perioden man bliver valgt til er 4 år startende fra den 1. januar i året efter valget har fundet sted. Ved valget den 16. november 2021 bliver det gamle byråd altså siddende til 31. december, hvorefter det nye byråd træder til. Valg til regionsrådene fx regionsrådet i Syddanmark finder sted sammen med valget til byråd. Der skal dermed sættes to krydser på valgdagen.

Byrådet i Odense har 29 medlemmer. Den vigtigste opgave er at forvalte budgettet for Odense Kommune til gavn for borgerne i Odense Kommune. Derudover skal byrådet forvalte brugen af kommunens arealer fx vedtagelse af lokalplaner.

Beslutningsproces i Odense Kommune

Når nye tiltag skal iværksættes startes en sag typisk op i en af kommunens forvaltninger. I Odense findes der følgende forvaltninger, der samlet varetager alle kommunens interesser:

 • Borgmesterforvaltningen
 • By- og Kulturforvaltningen
 • Ældre- og Handicapforvaltningen
 • Social- og Arbejdsmarkedforvaltningen
 • Børn- og Ungeforvaltningen

Når en sag er beskrevet i en af forvaltningerne, drøftes den i forvaltningens Udvalg, hvor politikerne fra byrådet er repræsenteret:

 • By- og Kulturudvalget
 • Børne- og Ungeudvalget
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 • Børne- og ungeudvalget

Når en sag er drøftet igennem i udvalget, sende den videre til økonomisk vurdering i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget giver en dybdegående vurdering af de økonomiske konsekvenser for den pågældende sag.

Herefter er sagen klar til at blive fremstillet for byrådet, hvor den kommer til afstemning blandt de 29 medlemmer.

5 mærkesager:

Her finder du en kort beskrivelse af mine mærkesager. Læs mere under Mærkesager.

Stærkere skoler

Tryg alderdom

Klima

Flere i job

Kultur og turisme

Om Tommy Hummelmose og kommunalvalg i Odense 2021

At sikre vores børn en solid uddannelse, at skabe arbejdspladser og samtidig sikre et trygt og rart familieliv i Odense er områder der altid har haft meget fokus i mit liv.

Disse fokusområder harmonerer rigtig godt med Konservative Odense. Konservative i Odense har et meget stort politisk fokus på netop uddannelse, arbejdspladser, tryghed og ikke mindst familieværdier. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at et godt valg for Konservative til byrådet i Odense vil give en solid platform til at sikre udvikling og fremdrift for os alle.

Kommunalvalget i Odense 2021 vil blive et valg, hvor vi skal vælge om vi skal fortsætte af den vej vi oftest har været på i Odense: Nemlig den lidt træge udvikling, hvor flertallet i byrådet ikke tænker tilstrækkeligt nyt, eller om vi skal vælge en vej, hvor mere proaktive kræfter kommer til, og vil sikre vækst i antallet af arbejdspladser og en mere fremtidssikret folkeskole, som er helt afgørende for Odense Kommune.

Mine egne erfaringer med folkeskolen strækker sig over 14 år og fire børn. Mere end 11 år som medlem af skolebestyrelsen på Tingkærskolen, hvor jeg har fået et solidt indblik i Skoleafdelingens håndtering af folkeskolerne i Odense Kommune. Min erfaring siger mig, at der er behov for en langt stærkere fokus på vores børns faglige færdigheder. Jeg mener, at vi skal have ændret skoleafdelingens fokus over mod en langt større indsats på den faglige udvikling og skolernes undervisningsformer. Vores børns potentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt godt, og vi kan med en fokuseret indsats få langt dygtigere unge ud af grundskolen.

Byrådsvalget i Odense 2021 kommer også til at handle om skabelse af arbejdspladser. I Konservative Odense har vi meget stort fokus på at skabe nye job. Flere mennesker i job er kerneområdet for at skabe en by i udvikling og fremdrift. Vi har i Odense den store fordel, at vi har 30.000 unge der er i gang med en videregående uddannelse. Denne enorme viden koncentration skal vi bruge langt bedre end det er tilfældet i dag. Vi skal fx sikre, at kontakten mellem de unge under uddannelse og erhvervslivet er langt bedre og en integreret del af uddannelserne. Samtidig skal vi give alle unge med iværksætter trang de bedste muligheder for opstart af egen virksomhed. Gennem opstart af nye viden virksomheder, kan vi skabe flere job til højtuddannede og sikre vækst.

Jeg er selv aktiv iværksætter, og har i mere end 20 år haft selvstændig virksomhed. Mine erfaringer siger mig, at vi alle i Odense Kommune byråd, journalister og ikke mindst os alle som indbyggere i byen, kan gøre langt mere for at fremme iværksætteri og tale udvikling og initiativ op. Vi skal have skabt en stemning, hvor vi glæder og hjælper alle de unge, der tør tage et initiativ og løbe en risiko.

Kommunalvalget i Odense kommer til at handle om en grundlæggende holdning til, hvilken fløj i byrådet i Odense, der bedst sikrer flest job og bedst økonomi i Odense Kommune. Konservative Odense har meget høj fokus på disse områder, da dette er en helt naturlig del af vores grundholdninger. Jeg håber, at borgerne vil medvirke til at sikre et borgerligt flertal efter kommunalvalg Odense. Det har Odense brug for.

Lidt om valg til byråd i Odense og partier i Odense

Byrådet i Odense er sammensat af 29 folkevalgte politikere, der i øjeblikket (2021) er repræsenteret af 8 partier.

De 8 partier i kommunalbestyrelsen i Odense er: Socialdemokratiet eller Socialdemokraterne som de også kaldes repræsenteret ved bogstavet A, Det Radikale Venstre repræsenteret ved bogstavet B, Det Konservative Folkeparti eller Konservative repræsenteret ved bogstavet C, Socialistisk Folkeparti repræsenteret ved bogstavet F. Dansk Folkeparti repræsenteret ved bogstavet O, Venstre repræsenteret ved bogstavet V, Alternativet repræsenteret ved borgstavet Å samt Enhedslisten repræsenteret ved bogstavet Ø.

Hvert af partierne opstiller kandidater i Odense, som vælgerne kan stemme på, når der er valg til kommunalbestyrelsen. Konservative opstiller i 2021 24 kandidater i Odense, der alle kan vælges til byrådet. De kandidater der får flest stemmer, vil blive valgt ind.

Alle partier i Odense har deres egen lokale forening, der koordinerer og administrerer de opstillede kandidater. De lokale foreninger eller vælgerforeninger som de kaldes, har hver deres eget simple kaldenavn.

Valgsteder i Odense

Mange spørger sig selv ”Hvor kan jeg stemme?”. I Odense findes der 30 valgsteder eller valglokaler. Valgstederne ligger spredt ud over hele Odense Kommune, så de fleste har en rimelig kort afstand til et valglokale.

Scroll To Top