Modele przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce

Wstęp 9 Rozdział 1 Wyzwania i dylematy zarządzania współczesnymi organizacjami-Władysław Janasz 17 wprowadzenie 17 1,1. Czynniki szansę zmian 19 1,2. Zmiany tworzące Obszar strategiczny organizacji 22 1,3. Myślenie stratégie 28 1,4. Odnawianie organizacji 35 Rozdział 2 Nowe koncepcje zarządzania je zachowania kierownicze w praktyce-Władysław Janasz 39 2,1. Wieloaspektowe Zarządzanie 39 2,2. Paradygde zarządzania 45 2,3. Système Multiparadygmatyczny zarządzania przedsiębiorstwami 47 2,4. Decyzje menedżerskie w trudnych zmienności otoczenia 51 Rozdział 3 strategie rozwojowe przedsiębiorstw przemysłowych-Krzysztof janasz 59 3,1. Strategia jako fondement Rozwoju Przedsiębiorstwa przemysłowego 59 3,2. Kryteria i rodzaje strategii 65 3,3.

Podstawowe strategie Rozwoju przedsiębiorstw 72 3,4. Wybór Nowoczesnej strategii rozwojowej 75 Rozdział 4 proces produkcyjny i jego Organizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym-Marian Gołębiowski 87 4,1. Proces produkcyjny jako elementu systemu produkcyjnego 87 4,2. Struktura procesu produkcyjnego 92 4,3. Zasadnicze verrouillés elementy procesu wytwórczego podstawowego 94 4,4. Klasyfikacja i charakterystyka procesów produkcyjnych 96 4.4.1. Podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie 97 4.4.2. Podział procesów produkcyjnych według rodzaj stosowanych Technologii 98 4.4.3. Podział procesów produkcyjnych według Cech organizacyjnych 100 4.4.4. Podział procesów produkcyjnych według stopnia złożoności procesu 101.

Podział procesów produkcyjnych według zastosowanych środków pracy 101 4,5. Zasady organizacji procesu produkcyjnego 102 4,6. Typ i formy organizacji procesu produkcyjnego 106 Rozdział 5 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym-Katarzyna Kozioł-Nadolna 109 5,1. Istota Współczesnej logistyki 109 5,2. Koncepcje i strategie Logistyczne 113 5,3. Innowacyjne rozwiązania w infrastrukturze logistycznej Przedsiębiorstwa 119 Rozdział 6 strategiczne Zarządzanie techniką w przedsiębiorstwie przemysłowym-Joanna Wiśniewska 127 6,1. Pojęcie i komponenty składowe Techniki 127 6,2. Rodzaje Technologii w przedsiębiorstwie 132 6,3. Współczesna koncepcja strategii technicznej Przedsiębiorstwa 137 6,4. Formułowanie strategii technicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym 142 Rozdział 7 Procesy transferu Technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych-roman Tylżanowski 157 7,1.

Dylematy procesów transferu Technologii w przedsiębiorstwach Przemysłowych 157 7,2. Bariery i stymulatory procesów transferu Technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych 162 7,3. Specyfika transferu Technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych vectoriels Techniki w Polsce 167 Rozdział 8 innowacje i Sfera B + R w przemyśle-Katarzyna szopik-depczyńska 175 8,1. Rola innovation w przedsiębiorstwach przemysłowych 175 8,2. Znaczenie sfery propose B + R w działalności przedsiębiorstw przemysłowych 181 8,3. Uwarunkowania Aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 186 Rozdział 9 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym-Anna Bielawa 195 9,1. Definiowanie je znaczenie jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym 195 9,2. Jakość w cyklu życia produktu 199 9,3.

About admin

Scroll To Top